Zhixiang Zhang (XiangXiang)

Male

Name: Zhixiang Zhang (XiangXiang)

Date of Birth: 04/06/1974

Tel: 13865025339

He has a egg-shaped birthmark on his waist.

Location where lost: Sam Nan River in Sichuan Shimian

State: Sichuan Province