Zhi Cheng

Male

Name: Zhi Cheng

Date of Birth: 02/22/1989

Tel: 13865025339

Location where lost: Huaxin Street, Jiangbei District, Chongqing City

State: Chongqing