Zixian Zhao

Name: Zixian Zhao

Date of Birth: 12/26/2001

Tel: 05512843432

She was wearing a yellow and white striped jacket and water shoes.

Location where lost: Hubei Province, Hongan County, Gaoqiao Town, Wujiawan

State: Hubei Province