Zhu Junhong

Male

Name: Zhu Junhong

Date of Birth: 03/2005

Tel: 13336432682

Location where lost: Mi Harbor Village, Liupanshui City of Guizhou Province, Liuzhi Dayong Town

State: Guizhou Province