Zheng Qiang

Name: Zheng Qiang

 

Date of Birth: 06/04/1984

 

Tel: 13336432682

 

He had a facial injury.

 

Location lost: Chengdu City, Sichuan Province

 

Province: Sichuan Province