Tian Yi

Name: Tian Yi

 

Date of Birth: May 5, 2007

 

Tel: 13336432682

 

He has two moles on his right eyebrow.

 

Location where lost: Guizhou Province, Zunyi City, Honghuagan District, Supply Segment

 

State: Guizhou Province