Zeng Guanghui

Name: Zeng Guanghui

 

Date of Birth: November 2008

 

Tel: 13225852098

 

Zeng Guanghui had sparse hair. He enjoyed sucking on his fingers.

 

Location lost: Guangxi, Beihai City, Yinghai District, Shangjiang Wei Village

 

Province: Guangxi