Yao Wei Wei

Name: Yao Wei Wei

 

Date of Birth: October 20, 1978

 

Tel: 13336432682

 

Location where lost: Jiangsu Province, Suzhou City

 

State: Jiangsu Province