Yan Jian/ Yan Jie

Name: Yan Jian/ Yan Jie

Date of Birth: 1990/12/23 1993/09/09

Tel: 13336432682

Location where lost: Guangdong Province, Boluo County, Yuanzhou Town, Shangnan Garment Factory

State: Chongqing