Pu Sheng

Name: Pu Sheng

 

Date of Birth: 03/18/1982

 

Tel: 13336432682

 

Location where lost: Guizhou Province, Anshun City, Huangguoshu

 

State: Guizhou Province