Gu Xiaolei

Name: Gu Xiaolei

 

Date of Birth: 10/06/1984

 

Tel: 13336432682

 

He has small eyes, yellow hair, and thick lips.

 

Location where lost: Inner Mongolia Autonomous Region, Wulateqianqi, Xiaozhao Town, Nanshu Village

 

State: Inner Mongolia Autonomous Region