Zongxuan Zhang

Name: Zongxuan Zhang

Date of Birth: February 11, 2008

Tel: 13865025339

He had a purple mole on his upper back.

Location where lost: Jiangsu Province, Zhao Zhen Zhao County, twelve groups Kitamura

State: Jiangsu Province