Zhuang Ju (Lei Ju) Zhuang Leiju

Name: Zhuang Ju (Lei Ju) Zhuang Leiju

Date of Birth: Born in 2001

Tel: 05512843432

She was 1.2 meters tall, thin and has a scar under the lower lip.

Location where lost: Zhejiang Province, Wenzhou City, Huijia Bridge

State: Zhejiang Province, China