Zhou Yong Qian (nickname: Xiao Yi)

Name: Zhou Yong Qian (nickname: Xiao Yi)

 

Date of Birth: Jan 1, 1987 (Lunar New Year)

 

Tel: 05512843432

 

He had broken palms on both hands (only two palm lines).

 

Location where lost: Guizhou Province, Guiyang City,

 

State: Guizhou Province