Zhou Xiaofei

Male

Name: Zhou Xiaofei

Date of Birth: 08/14/2008

Tel: 13336432682

He has a walnut-sized, blue birthmark on his butt cheek.
Location where lost: Shijiazhuang City, Hebei Province, Xiao Village

State: Hebei