Zhou Jun

Name: Zhou Jun

 

Date of Birth: January 5, 1997

 

Tel: 05512843432

 

Location where lost: Guizhou, Guiyang, Beijiao Elementary School

 

State: Guizhou Province