Zhou Jianyun

Name: Zhou Jianyun

 

Date of Birth: 04/30/2005

 

Tel: 05512843432

 

He had congenital heart disease and knew his parents’ names.

 

Location where lost: Guizhou Province, Anshun City

 

State: Guizhou Province