Zhihao Qing

Male
Name:  Zhihao Qing

Date of Birth: 09/15/1995

Tel: 13865025339

Location where lost: Shizhu County, Nanbing Town, Farming Building

State:Chongqing City