Zhenglong Long

Name: Zhenglong Long

 

Date of Birth: 09/02/1990

 

Tel: 08533249626

 

He was kidnapped when he was 9 months old by a man from Guizhou Province, Zhijing County, Heitu Village.

 

Location where lost: Guizhou Province, Anshun City, Majia Flushing Plant

 

State: Guizhou Province