Zheng Yijing

Name: Zheng Yijing

Date of Birth:September 22, 2004

Tel: 13865025339

He was taken away by a tall, thin, young man. He could say a few, simple Hunan words.

Location lostXiatangji Road, Guangzhou, Tongxin Nan Station

Province: Hunan