Zhao Xingxing (Zhao Yijun)

Name: Zhao Xingxing (Zhao Yijun)

Date of Birth: 14 years old

Tel: 05512843432

She had big eyes and was 160cm tall when she went missing.

Location where lost: Sichuan, Huaying

State: Sichuan Province