Zhang Zhiqiang

Name: Zhang Zhiqiang

Date of Birth: 04/15/1996

Tel: 05512843432

Location where lost: Xinjiang, Xuzhou Railway Station

State: Xinjiang Uygur Autonomous Region