Zhang Zheng Bo

Name: Zhang Zheng Bo

 

Date of Birth: April 24, 2001

 

Tel: 13336432682

 

He was thin, and was missing one front upper tooth.

 

Location where lost: Guangdong Province, Guangzhou City, Baiyun District, Jingxi, Xiniujiao, No. 11 Yunchang Trading Building A7

 

State: Guangdong Province