Zhang Xue Jiao

Name: Zhang Xue Jiao

Date of Birth: 12/21/1994

Tel: 13336432682

Location where lost: Fujian Province, Jingjiang City, Songjing Town, Sansou Village

State: Fujian Province