Zhang Qing

Name: Zhang Qing

Date of Birth: 06/06/1991

Tel: 05512843432

Location where lost: Zunyi City, Guizhou Province, Shaba Honghuagang

State: Guizhou Province