Zhang Min Wei

Name: Zhang Min Wei

Date of Birth: 05/17/2002

Tel: 13336432682

He has a tiny mole on his right ear.

Location where lost: No.217 near Nanping, Fujian Guangze County

State: Fujian Province