Zhang Fangmin

Name: Zhang Fangmin

Date of Birth: 12/27/1985

Tel: 13336432682

Location where lost: Fujian Province, Sanming City Railway Station

State: Fujian Province