Yu Jun Qian

 

Male

Name: Yu Jun Qian

Date of Birth: 4 years old

Tel: 13865025339

On April 27, 2007, 6:30-7:00 PM in ShiShi Fujian Elder Qianshan is hoping that someone who has seen Yu Jun Qian will contact him quickly, and he will reward this person.

Location where lost: Fujian ShiShi

State: Fujian Province