Yu Guanxiong

Male

Name: Yu Guanxiong

Date of Birth: 1989-9-29

Tel: 13865025339

His height was 145 cm when he was missing.

Location lost: Jiangxi Jiujiang Power Plant quarters

Province: Jangxi