Yang Shiquan

Name: Yang Shiquan

 

Date of Birth: 03/05/1984

 

Tel: 13336432682

 

Yang Shiquan had small eyes and single-fold eyelids. He enjoyed talking.

 

Location lost: Anhui Province, Fuyang City, Eastern Yuanzhai Zhen Yang Ying Village

 

Province: Anhui Province