Yang Guoqing

Name: Yang Guoqing

 

Date of Birth: 04/01/1993

 

Tel: 13336432682

 

Location where lost: Fujian Province, Fuzhou, Qingzhou

 

State: Fujian Province