Xu Xiafei

Name: Xu Xiafei

 

Date of Birth: February 28, 1990

 

Tel: 13336432682

 

He had sparse blonde hair, and big eyes.

 

Location where lost: Jiangsu Province, Lianyungang City, the new district Punan

 

State: Jiangsu Province