Xu Hongyuan

Name: Xu Hongyuan

Date of Birth: 11/10/2004年11月10日

Tel: 13336432682

Location where lost: Sichuan Shehong, New Century Plaza

State: Sichuan Province