Xiao Zhenhua

Name: Xiao Zhenhua

 

Date of Birth: February 11, 1998

 

Tel: 05512843432

 

Email: 285258553@qq.com

 

Location where lost: Guizhou Province, Liupanshui City, Pan County,  Duanjiang Town

 

State: Guizhou Province