Xianjian Hou

Male

Name: Xianjian Hou

Date of Birth: 01/01/1993

Tel: 13865025339

He was abducted.

Location where lost: Baihuashan Market in Guiyang City

State: Guizhou Province