Xia Ji

Name: Xia Ji

 

Date of Birth: 05/18/1994

 

Tel: 18716265624

 

She was 1.67 meters tall and had black, bushy hair.

 

Location where lost: Chongqing City, Jiulongpo District, Shiqiaopu Train Station

 

State: Chongqing City