Wangxin Song

Male

Name: Wangxin Song

Date of Birth: 01/04/1997

Tel: 13336432682

Location where lost: Chongqing, Fuling Jiangdong, Fu Qing Road No. 288(former mill Sunbeam)

State: Chongqing