Wang Weiquan (Maomao)

Name: Wang Weiquan  (Maomao)

 

Date of Birth: 2001

 

Tel: 13336432682

 

Wan Weiquan was thin, and he had double folded eyelids.

 

Location lost: Jiangxi Province, Ganyu County, Chengxi Town, Shadun Village

 

Province: Jiangxi Province