Wang Sheng Yi

Name: Wang Sheng Yi

Date of Birth: 10/11/2008 (Lunar Calendar)

Tel: 13336432682

He had single eyelids and was chubby.

Location where lost: Fanxian District Chengguan town in Henan Province

State: Henan Province