Wang Jie

Name: Wang Jie

Date of Birth: 12/28/1994

Tel: 13336432682

He is deaf.

Location where lost: Yangcheng County, Shanxi Jincheng

State: Shanxi