Tan Long

Name: Tan Long

 

Date of Birth: 05/22/1997

 

Tel: 13336432682

 

He had an earring imprint in each ear when he went missing.

 

Location where lost: Fujian Province, Nanan City, Shuitou Town, Shunfa Wharf

 

State: Fujian Province