Sun Jianping

Male

Name: Sun Jianping

Date of Birth: 11/12/1979

Tel: 13336432682

He has two hair spins.

Location where lost: Henan Xiping Zhouzhuang brigade

State: Henan Province