Shu Wang

Name: Shu Wang

Date of Birth: November 4, 1992

Tel: 13336432682

He has pale skin.

Location where lost: Hubei Province, Wuhan City, Jianghan District, Caijia Tian

State: Hubei Province