Shen Shu Chuen

Name: Shen Shu Chuen

 

Date of Birth: 04/23/1993

 

Tel: 13336432682

 

He has thick eyebrows and small eyes.

 

Location where lost: Jiangxi Province, Yichun City, Shanggao, Laoshi Bridge

 

State: Jiangxi Province