Shen Jiangtao

Name: Shen Jiangtao

 

Date of Birth: 09/26/1989

 

Tel: 13336432682

 

He was deaf.

 

Location lost: Han County, Weinan City, Shaanxi Province

 

Province: Shaanxi Province