Qicai Chen

Name: Qicai Chen

Date of Birth: August 17, 1986

Tel: 13865025339

Location where lost: Guangxi Province, Liuzhou, Jiang Bin Park

State: Guangxi