Qiang Qiang

Male

Name: Qiang Qiang

Date of Birth: 05/01/1990(Lunar Calendar)
Tel: 05512843432

Location where lost: Zunyi City, Guizhou Province Goujia wells Market

State: Guizhou Province