Min Xian Xian

Male

Name: Min Xian Xian

Date of Birth: 09/15/1985

Tel: 05512843432

Location where lost: Guiyang City, Guizhou Province, Monument area
State: Guizhou Province