Lixu Xu

Name: Lixu Xu

Date of Birth: April 2007

Tel: 13336432682

He had big head. His walking style was like climbing mountain.

Location where lost: Lan zhou

State: Gansu Province