Liu Yi

Name: Liu Yi

Date of Birth: 02/23/1989

Tel: 13336432682

Location where lost: Sichuan Province, Suining City, Pengxi Town, Hongjiang County

State: Sichuan Province